Lokalna Grupa Działania Nad Białą Przemszą zrzesza obecnie społeczności następujących gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom (w powiecie olkuskim) oraz Krzeszowice (w powiecie krakowskim). Łącznie powierzchnia obszaru działania Stowarzyszenia według Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 grudnia 2020 wynosi  732 km2 ( powiat olkuski z wyłączeniem miasta Olkusz- 593 km2, gmina Krzeszowice – 139 km2).

LSR zostanie przygotowana we współpracy z przedstawicielami kluczowych sektorów w ramach lokalnej społeczności (społeczny, publiczny, gospodarczy oraz mieszkańcy) - podejście partycypacyjne.

W procesie przygotowania LSR zostaną wykorzystane zróżnicowane narzędzia komunikacji, tj. bezpośrednie spotkania w formie warsztatowej: diagnostyczno-rozwojowe, warsztaty strategiczne, spotkania on-line, ankiety internetowe/papierowe, konsultacje bezpośrednie, konsultacje przez www. Do prac nad LSR zostanie utworzona dedykowana strona internetowa, która będzie stanowiła narzędzie komunikacji oraz konsultacji z mieszkańcami i innymi interesariuszami zaangażowanymi w proces tworzenia LSR. Dzięki wykorzystaniu zróżnicowanych narzędzi komunikacyjnych możliwe będzie zapewnienie udziału w procesie tworzenia LSR wszystkim zainteresowanym grupom – z uwzględnieniem ich preferencji.

Prace nad LSR obejmą dwa zasadnicze etapy: diagnostyczny i strategiczny.

Etap diagnostyczny (analityczno-badawczy) w pracach nad LSR - wykorzystane zostaną źródła danych w postaci opracowań statystycznych, baz danych, artykułów w czasopismach i źródłach on-line. W celu zdiagnozowania kluczowych wyzwań zostanie wykonana kwerenda lokalnych publikatorów, wywiady z aktywnymi członkami społeczności lokalnej oraz badanie ankietowe (ankieta diagnostyczna on-line/papier). Dokonana w powyższy sposób wstępna identyfikacja problemów, zostanie pogłębiona poprzez spotkania ze społecznością lokalną.

Aby zapewnić jak najszerszą partycypację przewidziano spotkania w każdej gminie dopasowane lokalizacją i terminem do oczekiwań uczestników (Plan spotkań - zał. nr 7).

Ze względu na obszar konsultacji i grupę docelową (najczęściej aktywne i zmotywowane do działania osoby) konsultacje prowadzone będą, co najmniej dwoma metodami, czyli:

  • Spotkania z mieszkańcami. - Spotkanie zorganizowane, co najmniej jedno na terenie w każdej z gmin na obszarze objętym LSR Nad Białą Przemszą. Spotkanie będzie trwać nie mniej niż 2 godziny, w godzinach popołudniowych, w dostępnym miejscu z łatwym dojazdem i parkingiem.
  • Spotkanie/ Konsultacje on–line – ogłoszenie/zaproszenie do konsultacji na stronie www.lgdnbp2027.pl. Spotkanie zorganizowane dla lokalnej społeczności, która nie będzie mogła wziąć udziału w spotkaniach stacjonarnych za pośrednictwem ogólnodostępnej platformy np. Microsoft Teams

Informacja o terminach spotkań będzie przekazana mieszkańcom: za pośrednictwem stron internetowych (LGD oraz gmin członkowskich), za pośrednictwem mediów społecznościowych LGD, w formie papierowej (plakaty zostaną rozwieszone:  w biurze LGD, urzędach gmin członkowskich i na tablicach informacyjnych w poszczególnych gminach). Dodatkowo informacje na temat terminu i programu spotkań zostaną przekazane w formie newslettera (e-mail), a także artykułów w gazetkach gminnych. W promocji zostanie wykorzystany również marketing szeptany.

Spotkania będą prowadzone w formule warsztatów diagnostyczno-rozwojowych uwzględniając analizę potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, celów LSR, określonych rezultatów oraz planowanych działań. Podczas spotkania będzie co najmniej 3 prowadzących. Uczestnicy podczas warsztatów zostaną podzieleni na co najmniej 3 grupy (NGO i mieszkańcy, przedsiębiorcy, JST).

W trakcie moderowanych warsztatów, w celu aktywizacji uczestników, zostaną wykorzystane metody heurystyczne (np. burza mózgów, drzewo problemów/celów, diagram Ishikawy (ryby) itp.). W ramach przygotowania SWOT zastosowane zostanie rangowanie czynników pozwalające na wskazanie obszarów priorytetowych.

Przyjęta partycypacyjna formuła pozwoli na uwzględnienie w diagnozie głosu wszystkich zainteresowanych interesariuszy, jednocześnie zapewni szeroką informację i promocję LSR wśród lokalnej społeczności.

W ramach spotkań z udziałem społeczności lokalnej (w tym spotkania w każdej gminie), badania ankietowego i wywiadów, uwag zgłaszanych przez www -  zostaną zgromadzone dane do przeprowadzenia analizy SWOT – stanowiącej podsumowanie etapu diagnostycznego.

Etap strategiczny obejmie wyznaczenie wstępnych celów LSR, rezultatów i działań wraz z opracowaniem proponowanych wskaźników oraz pozostałych elementów Strategii. Tak opracowany projekt LSR zostanie skonsultowany ze społecznością lokalną z wykorzystaniem strony internetowej oraz spotkań roboczych zespołu konsultacyjnego ds. związanych z opracowaniem LSR. Zespół stworzą osoby reprezentujące poszczególne sektory: publiczny, społeczny, gospodarczy, mieszkańcy z wszystkich gmin obszaru działania LGD „Nad Białą Przemszą”. Podczas spotkań roboczych zespołu będą konsultowane kolejne etapy powstawania LSR oraz rozwiązywane problemy pojawiające się w trakcie procesu budowy strategii. Ogromną rolą zespołu będzie także analiza stosowanych w trakcie tworzenia LSR narzędzi, oraz ewentualne proponowanie innych w celu usprawnienia procesu tworzenia LSR. W ramach przygotowania LSR odbędzie się również spotkanie podsumowujące w Starostwie Powiatowym w Olkuszu. Wyniki konsultacji umożliwią zredagowanie ostatecznej wersji LSR.

 

Planowany sposób przygotowywania LSR ma na celu, z jednej strony, zapewnienie spójności planowanych celów i rezultatów, a z drugiej, inicjację i aktywizację dialogu lokalnego, co pozwoli na uwzględnienie potrzeb interesariuszy społecznych, publicznych i prywatnych.

W swojej warstwie strategicznej LSR obejmie co najmniej następujące zagadnienia:

  • innowacyjność - poprzez włączenie społeczności lokalnej w proces zdefiniowania innowacyjności obszaru LSR;
  • cyfryzację - poprzez rozwijanie zdolności cyfrowych mieszkańców oraz rozwój obszaru w oparciu o nowoczesne technologie cyfrowe;
  • środowisko i klimat - poprzez analizę rozwiązań, a następnie wdrożenie mechanizmów wpływających na rozwój zielonej gospodarki i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym;
  • zmiany demograficzne – poprzez analizę zmian demograficznych na obszarze LSR z uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludnienia oraz wdrożenie mechanizmów sprzyjających włączeniu ludzi młodych, seniorów oraz kobiet w proces zarządzania rozwojem;
  • partnerstwo w realizacji LSR – poprzez włączenie przedstawicieli poszczególnych sektorów (partnerów społecznych, gospodarczych i publicznych) w proces kierowania rozwojem, a także poprzez wzmacnianie edukacji liderów lokalnej społeczności, prowadzące do wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.

LSR będzie miała charakter wielofunduszowy, z udziałem środków EFRROW, programów regionalnych (EFRR i EFS+) ewentualnie innych dopuszczonych prawem źródeł finansowania.

LSR będzie spełniał wymogi stawiane przez poszczególne fundusze: EFRROW, EFRR i EFS+.